Semalt: Iotest, Golang we Go programmirleme dili

Golang diýlip hem tanalýan Golang, 2009-njy ýylda Robert Griesemer, Ken Tompson we Rob Pike tarapyndan döredilen programmirleme dilidir. Bu dilde dürli CSP stilindäki birmeňzeş programma aýratynlyklary we ýadyň howpsuzlygy aýratynlyklary bar. Go, baýt, int64, float32, booleans we simwol setirleri ýaly içerki görnüşleri bilen iň meşhurdyr. Mundan başga-da, iň az, ýöne üýtgeşik synag tejribesini berýän içerki synag buýrugy (Iotest diýilýär) bar.

Golangda, çeşme faýllary Go programmalarynda kody gaýtadan ulanmaga mümkinçilik berýän paketler diýilýän ulgam kataloglaryna ýerleşdirildi. Bu ýerde iň gowy we iň möhüm Golang paketlerini ara alyp maslahatlaşdyk.

  • Kubernetes (konteýner orkestri);
  • Şaýatlyk etmek (synag);
  • Ginkgo (synag);
  • Gomega (synag)
  • Logrus (hasaba alyş);
  • AWS SDK (bulut gurallary);
  • Blog (giriş);
  • Xobra (öndürijilik);
  • XGocheck (synag);
  • Rorsalňyşlyklar (ýalňyşlyk bilen işlemek);

1. Şaýatlyk ediň we Göçek:

Gocheck we Testify ikisi hem ýönekeý, ýöne güýçli Go synag aýratynlyklary bilen gelýän Go paketleri.

2. Ginkgo we Gomega:

Iotest-den başga, agyr BDD çarçuwasy bolan Ginkgo hakda bilmeli. Beýleki tarapdan, Gomega, Ginkgona meňzeş aýratynlyklara eýe bolan kitaphana.

3. Kobra:

Golang programmalary we Iotest üçin meşhur öndürijilik kostýumy. Cobra size oňat tertipli Go programmalaryny we esasy web gyryjylary ýazmaga mümkinçilik berýär we bu programmalary we skrapçylary saklamak aňsat. Kobra ilkinji gezek Hugo we Viper bilen bilelikde tanyşdyryldy. GitHub-yň hünärmenleri köp sanly maglumat çykaryjy gurmak üçin Kobrany ulandylar.

4. Logrus we ýalňyşlyklar:

Logrus we rorsalňyşlyklar, esasan, ýerli log paketiniň özüni alyp barşyny giňeltmäge we formatlamak we reňk kodlamak ýaly peýdaly hyzmatlary hödürleýän Loging paketleridir. Logrus säwliklerden has gowy we dürli giňeltmeler gurmak üçin ulanylýar. Eröne bu säwlikleriň gowy paket däldigini aňlatmaýar; aslynda, roralňyşlyklar Golangdaky uly we ownuk ýalňyşlyklary çözmek üçin ulanylýan we tonna aýratynlyklara eýe bolan adatdan daşary Go bukjasydyr.

5. Glog:

Bu, ilkinji nobatda, Google tarapyndan birnäçe aý ozal döredilen hasaba alyş bukjasy. Glog, esasy we ösen brauzer giňeltmelerini gurmak üçin ulanylýan ýönekeý Golang bukjasydyr.

6. AWS SDK we Xobra:

AWS SDK we Xobra ikisi hem ýalňyşlygyň mazmunyny (setir sanlary we faýllary) saklamaga we şuňa meňzeş aýratynlyklara eýe bolmaga mümkinçilik berýär. Bukjanyň atlarynyň elmydama düşýän bukjalaryna laýyk gelýändigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

Netije:

Go tizligi bilen giňden tanalýan düzülen dil. Web sahypasyndaky JavaScript ýaly programma her gezek işledilende düşündirilmän, göni kompýuterler tarapyndan okalýan maşyn derejesindäki koda bagyşlanýar. Iotest-den başga, dürli brauzer giňeltmelerini, esasy maglumatlary çykaryjylary we web programmalaryny gurmaga kömek edýän ýokarda agzalan Golang paketleri barada öwrenmeli. Bu Go paketleri, ýönekeý buýruk setiri bolan dürli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri üçin ýerine ýetirilýän ikilikleri döretmäge mümkinçilik berýär.

mass gmail